Klachtenregeling

U als ouder en wij als school willen samen het beste voor de kinderen. Maar wat is precies het beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Daarover ontstaat soms een verschil van mening. Bij een meningsverschil gaan we in gesprek. Belangrijk is dat we naar elkaar luisteren, openstaan voor elkaars mening, rustig blijven en duidelijk communiceren. Soms zijn hiervoor meerdere gesprekken nodig.

Ondanks deze inspanningen kan een meningsverschil soms uitgroeien tot grotere onvrede of een klacht. Dan zijn verdere stappen nodig. 

Ondersteuning op school
Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de goede stappen te zetten als u ontevreden bent of zorgen hebt. Dit zijn:

  • De interne vertrouwenspersoon (een luisterend oor voor ouders en kinderen die mee kan denken en advies kan geven om het probleem op te lossen);
  • De externe vertrouwenspersoon (advies en bijstand voor ouders en personeelsleden bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en wetsovertredingen);
  • De medezeggenschapsraad (als ouders en/of personeelsleden vragen of opmerkingen hebben over het schoolbeleid en de schoolorganisatie);
  • Een mediator (kan ingezet worden door de bestuurder als een conflict ervoor zorgt dat er samen niet meer op een gewone manier gecommuniceerd kan worden).


U komt er samen niet uit, wat nu?
Komt u er op school, na het voeren van verschillende gesprekken, nog niet uit? Vraag dan advies aan de interne of aan de externe vertrouwenspersoon. Als u een conflict heeft over machtsmisbruik, een misstand of grensoverschrijdend gedrag, dient u een klacht in bij het college van bestuur. U stuurt een mail of een brief naar SALTO of u laat een bericht achter via de button 'complimenten/ klachten' op de website van SALTO. Uw mail of bericht wordt ontvangen door de voorzitter college van bestuur. Aan de hand van uw bericht bepaalt de voorzitter college van bestuur wie en op welke manier uw klacht in behandeling wordt genomen.

Als het conflict nog blijft bestaan, na het voeren van verschillende gesprekken met de school of met het schoolbestuur, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Uiteraard hopen we erop dat we het samen nooit zover laten komen.


Contactgegevens bij klachten

Interne vertrouwenspersoon

Heb je vragen over de (klachten)regelingen of wil je advies over stappen die je kunt zetten? Neem dan contact op met een van onze interne vertrouwenspersonen (ipv), te weten:

  • Jessica Pasteuning, bereikbaar via jessica.pasteuning@salto-eindhoven.nl
  • Carla Nagel, bereikbaar via carla.nagel@salto-eindhoven.nl
Externe vertrouwenspersoon
SALTO is aangesloten bij vertrouwenswerk.nl.
Informatie is te vinden op www.vertrouwenswerk.nl
De rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:
  • Annelies de Waal (06-33646887), anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
  • Roy Ploegmakers (06-48088774), royploegmakers@vertrouwenswerk.nl


Het schoolbestuur
SALTO
t.a.v. de voorzitter college van bestuur W. Klaassen
Odysseuslaan 2
5631JM Eindhoven
E: ivp@salto-eindhoven.nl
T: 040-2606710
 

Onderwijsgeschillen
SALTO is aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen.
Contactgegeves van deze stichting zijn:
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 2809590
W: www.onderwijsgeschillen.nl