Plusklas 

Het is onze visie dat meer- en hoogbegaafde kinderen even veel recht hebben op onderwijs en zorg op maat als alle andere leerlingen. Voor hen wordt in de klas een minimumprogramma opgesteld, waarin alleen de essentiële elementen uit de leerstof zijn opgenomen. Of er wordt een selectie gemaakt uit de oefenstof, waarbij vooral de hoeveelheid herhalingsstof wordt verminderd. Daarnaast krijgen deze leerlingen verrijkingsstof aangeboden. 

Voor de leerlingen waarbij deze verrijkingsstof binnen de groep niet toereikend is, hebben wij voor de groepen 3 t/m 8 de plusklas opgericht. 

Plaatsing in de plusklas wordt altijd besproken met IB, leerkracht, ouders en kind. Er wordt gekeken of de leerling voldoet aan de criteria om deel te nemen aan de plusklas. Meer informatie hierover kun je vinden in het "Protocol excellente en hoogbegaafde leerlingen".


Wat gebeurt er in de plusklas?
De kinderen komen één dagdeel naar de plusklas. Ze worden begeleid door twee leerkrachten met affiniteit voor de hoogbegaafde leerling, Debora Stas en Marlous Lenssen. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren leren, leren denken en leren leven. Met de plusklas hebben wij de volgende doelen voor ogen: 

  • Gemotiveerd blijven 
  • Leren leren 
  • Leren denken 
  • Leren plannen, structuur aanbrengen, afmaken waar je aan bent begonnen 
  • Plezier houden, of weer plezier krijgen in het leren 
  • Onderpresteren voorkomen of verhelpen 
  • Positief zelfbeeld opbouwen 
  • Samenwerken, samenwerkend leren 

Om deze doelstellingen handvatten te geven, maken we gebruik van projecten, waarbij aandacht besteed wordt aan de hogere denkvaardigheden. Daarnaast werken de leerlingen ook aan individuele doelen, die middels kindgesprekken vorm worden gegeven.