ARBO beleid en RI&E

Eenmaal in de 4 jaar wordt een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) opgesteld. Onderdeel van deze RI&E is een vragenlijst voor medewerkers. Op basis van de uitkomsten van de RI&E wordt een jaarplan gemaakt. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld en besproken met de MR. Onderwerp van gesprek naar aanleiding van de huidige RI&E is de temperatuur in het gebouw. Er is een aantal maatregelen getroffen om te zorgen voor een aangenamere temperatuur in het gebouw. In twee lokalen (noordzijde en zuidzijde van het gebouw) hangen meter om de temperatuur en de CO2 te meten zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen.