Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad bestaat uit tien leden, vijf ouders en vijf teamleden. De MR geeft mede vorm aan het beleid van de school. Op alle beleidsterreinen heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht. De MR kan de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. De directie is op uitnodiging aanwezig als adviseur bij de MR-vergaderingen.
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR.

In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeelsleden van de school.
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraaad het bestuur, voor andere  zaken heeft de MR een instemmingsrecht. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen adviseren en/of instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de ouderbijdrage (dit loopt bij ons via de Oudervereniging).

Soms moeten het schoolbestuur en/of de directie instemming vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Voor andere zaken moet de directie advies vragen, bijvoorbeeld over nieuwbouw of vakantieregelingen. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
Op onze school bestaat de MR uit tien leden: vijf ouders en vijf teamleden.