De MR: onmisbare inzet van ouders & leerkrachten

De MR beslist mee! 
Leerkrachten en ouders overleggen over de school, de lessen, de doelen en de kwaliteit. Goede ideeën en kritische opmerkingen worden met elkaar en met de directie besproken. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om verschillende zaken goed te keuren of om er iets van te vinden. Eén ding staat voorop: zorgen voor kwalitatief onderwijs, een fijn leerklimaat voor onze leerlingen én een prettig werkklimaat voor de leerkrachten! en fijn leerklimaat voor onze leerlingen én een prettig werkklimaat voor de leerkrachten!  
  
De MR
  • is een verplicht orgaan binnen de school;  
  • bestaat altijd uit evenveel ouders als personeel;  
  • vertegenwoordigt de belangen van onze leerlingen, hun ouders én het personeel van de school;  
  • houdt zich bezig met beleidszaken en het onderwijs van de school; 
  • komt tenminste acht keer per jaar bij elkaar;  
  • behandelt veel jaarlijks terugkomende zaken zoals schoolanalyses (bijvoorbeeld Cito-scores), het jaarplan, de begroting en de schoolgids;  
  • maakt jaarlijks een activiteitenplan, waarin specifieke doelen en speerpunten worden vastgelegd;  
  • schrijft ieder jaar aan het einde van het schooljaar het jaarverslag, waarin te lezen is wat de MR dat jaar heeft gedaan en bereikt.  
  
Meer weten of lezen? Kijk naar ons activiteitenplan, notulen, samenstelling of contact.
  
Voor de MR is het van belang om onze achterban (ouders en personeel) zo goed mogelijk te betrekken bij onze werkzaamheden. En daarom horen we graag van jullie, zodat we weten wat er leeft en dit ook in kunnen brengen! Spreek ons vooral aan of mail ons mr@bs-floralaan.nl