Het overdragen van leerlingen met speciale zorg
Om de doorgaande lijn van de zorgleerlingen zoveel mogelijk te waarborgen, worden er aparte besprekingen gehouden bij de overdracht naar de volgende groep. Hierbij worden alle onderzoeksgegevens en afspraken die van belang zijn besproken met de volgende groepsleerkracht.

Het groepsoverzicht uit de HGW-cyclus (Handelingsgericht werken) met daarin een beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van iedere leerling is daarbij een belangrijk document.

 
Externe Remedial Teaching (RT) tijdens schooluren
Indien ouders ervoor kiezen zelf extra ondersteuning (o.a. RT) in te zetten voor de begeleiding van hun kind, dan dient dit buiten schooltijden te gebeuren. De school kan namelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze begeleiding. We stellen echter wel een juiste afstemming op prijs en dit kan in een gesprek met de groepsleerkracht. Het bovenstaande is conform het beleid dat bovenschools door SALTO is vastgesteld.
Wanneer het in het belang van een leerling is om een training of ondersteuning onder schooltijd te krijgen, dan gaan wij hierover graag in overleg met ouders.  

 
        Dyslexieonderzoeken
De school draagt zorg voor een adequate aanpak bij problemen in de ontwikkeling van het lezen. Er is een dyslexieprotocol op school aanwezig. Een dyslexieverklaring biedt voor de aanpak op onze basisschool geen meerwaarde. Daarom wordt een dyslexieonderzoek nooit bekostigd vanuit het schoolbudget.


Signalering en overzicht toetsen
In het kader van de deelname van onze school aan het Protocol Leesproblemen en Dyslexie worden de kinderen van groep 1-2 gescreend op eventuele risico's voor het ontwikkelen van leesproblemen. Vanaf groep 3 zijn er extra signaleringsmomenten om leerlingen goed te volgen bij hun lees-ontwikkeling, zodat tijdig extra hulp geboden kan worden.
In de hogere groepen worden de leerlingen op vaste momenten in het schooljaar getoetst m.b.v. landelijk genormeerde toetsen van o.a. het Cito. Verder worden ook de vorderingen en de resultaten van toetsen die specifiek bij een bepaalde methode horen, geregistreerd. Het afnemen van de genormeerde toetsen wordt per groep vastgelegd in een jaarlijkse toetskalender.


Interne begeleiding/speciale zorg voor kinderen
Op school zijn twee intern begeleiders (IB-ers) werkzaam. Zij coördineren in nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten de zorg van alle kinderen die binnen de school meer dan de gebruikelijke aandacht nodig hebben.
De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de totale aanpak. Indien nodig wordt er een plan opgesteld, waarbij het hele proces tussen probleemverkenning en -oplossing door de IB-ers wordt ondersteund. IB-ers coachen en adviseren leerkrachten en zij analyseren en volgen de schoolresultaten om te kunnen adviseren m.b.t. de didactische en/of pedagogische aanpak.


 
Gedragsspecialist
Op school is een gedragsspecialist werkzaam. Deze gespecialiseerde leerkracht geeft les en werkt 1 dag buiten de klas. Zij begeleidt en ondersteunt de leerkracht wanneer zij vragen hebben met betrekking tot het gedrag van de leerling of op groepsniveau. Daarnaast begeleidt zij kortdurend leerlingen die vast lopen op sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit alles in overleg met ouders en intern begeleiders.