Activiteiten voor de kinderen 
De aanpak in groep 1-2 verschilt van die in de andere groepen. De leerdoelen worden bereikt via het werken rond thema's. Het werken in groep 1-2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de speelhoeken, in één van de speellokalen en op het schoolplein. Specifieke activiteiten worden aangeboden in de kleine kring. De leerkracht nodigt daarvoor enkele kinderen uit, afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hiervoor leren we de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Terwijl de leerkracht de activiteiten begeleidt in de kleine kring, werken de andere kinderen zelfstandig aan afgesproken activiteiten. 

In de groepen 1-2 volgen we de landelijke ontwikkelingen nauwlettend. We werken in toenemende mate volgens programma gericht onderwijs (PGO) dat wil zeggen dat we werken vanuit een methode. Deze methode sluit aan op hoe peuters in de voorschool werken. Uiteraard is er ook aansluiting met de methode in groep 3. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het zich veilig voelen, zelfvertrouwen en prikkelen we de nieuwsgierigheid en het nemen van eigen initiatieven zodat er ruimte komt voor ontwikkeling en groei. De laatste tijd hebben we onze aandacht extra gericht op het gebied van taal, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en woordenschat. De leerdoelen voor deze jonge leerlingen worden verpakt in speel- en leeractiviteiten rond een thema. Spelen is leren! Op deze manier werken, is geen eenvoudige klus. Je moet als leerkracht goed naar kinderen kunnen kijken, goed weten wat je wilt bereiken en vertrouwen hebben in de eigen ontwikkeling van kinderen. Door middel van goede observaties vanuit het leerlingvolgsysteem 'KIJK!' kun je dan het niveau van de activiteiten aanpassen aan de mogelijkheden van het individuele kind. Er is ook ruimte voor spontaan leren lezen en schrijven, zoveel mogelijk binnen voor de leerlingen betekenisvolle contexten. 

Op het rooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dat voor de kinderen echter nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel papier de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. 
 

Basisvaardigheden 
De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. 

Lezen
Bij jonge kinderen is vaak al interesse aanwezig voor letters. Er is dan ook een leeshoek in ieder kleuterlokaal. Er wordt veel gebruik gemaakt van prentenboeken om de belangstelling voor het lezen te prikkelen. We werken met de nieuwste versie van de methode "Schatkist", waarmee een dekkend aanbod van activiteiten wordt gerealiseerd.  

Het aanvankelijk lezen begint in groep 3. In groep 3 gebruiken we de 3e versie van de methode "Veilig Leren Lezen", de Kim-versie. Hierbij hoort veel extra materiaal voor leerlingen die onder, op, of juist boven het gemiddelde niveau van de klas zitten.  

De groepen 1-2, 3 en 4 volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Hierin zijn alle toets- en signaleringsmomenten, groepsbesprekingen en handelingsvoorstellen opgenomen. 

Vanaf maart worden leerlingen uit groep 3 die nét een beetje extra nodig hebben, geholpen door tutorlezen. Leerlingen uit groep 7 of 8 worden ingezet om drie keer per week een kwartier lang met de kinderen uit groep 3 te lezen. De zwakke lezers uit groep 4 krijgen vanaf het begin van het schooljaar al tutorlezen. 

Vanaf groep 4 oefenen de leerlingen het voortgezet technisch met behulp van de methode "Estafette". Er zijn ook momenten waarop leerlingen individueel lezen in zelfgekozen boeken. We vinden het belangrijk dat een kind plezier heeft in lezen. In de hogere groepen wordt veel nadruk gelegd op technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen. Er worden samenvattingen gemaakt en er worden boekbesprekingen gehouden. Voor het begrijpend lezen gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de methode "Leeslink", waarbij aan de hand van actuele teksten de kinderen aan hun vaardigheid in het gebruik van leesstrategieën werken. 

Taal, spelling en woordenschat
In de beginfase vormen taal, spreken, lezen en schrijven nog een eenheid. Er is veel aandacht voor creatief taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk.  

In groep 3 zijn taal en lezen sterk met elkaar verweven binnen de leesmethode "Veilig Leren Lezen". Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode "Taal in Beeld", waarin ook speciale leerstof verwerkt is voor de ontwikkeling van de woordenschat (bijvoorbeeld voor kinderen die het Nederlands als tweede taal moeten leren). Spelling van woorden en de werkwoordsvormen worden expliciet behandeld met behulp van "Spelling in Beeld", een speciaal spellingsprogramma. Kinderen oefenen ook met de digitale versie van dit programma.  

Schrijven
Na de oefeningen bij de kleuters aan de hand van de methode "Pennenstreken" ter voorbereiding op het schrijven, beginnen we in groep 3 met het schrijfonderwijs op blaadjes en in werkboekjes, ook volgens de methode "Pennenstreken". Sinds september 2016 werken we in groep 3 met de blokschrift-versie en niet meer met het lopend schrift. Deze nieuwe manier van schrijven wordt gefaseerd ingevoerd en zal uiteindelijk in de groepen 3 t/m 8 worden gehanteerd. De kinderen schrijven tot en met groep 3 met 3-kantige potloden. In de loop van groep 4 gaan de kinderen schrijven met een goede fijnschrijver. Tot en met groep 8 blijven de kinderen met deze pen schrijven. 

Rekenen
In de groepen 1-2 vindt al voorbereidend rekenonderwijs plaats (teloefeningen en het bijbrengen van getalbegrip, begrippen als meer, minder, evenveel enz.). Er wordt gebruik gemaakt van lessen uit de methode "Schatkist".  Omdat we doelgericht lesgeven onderzoeken we of de methode "Wereld in Getallen" moeten blijven gebruiken of dat Pluspunt beter past. Met beide methodes wordt gedifferentieerd gewerkt aan de kerndoelen voor rekenen. Er is aandacht voor zowel het traditioneel als het realistisch rekenen.  

Wereld oriënterende vakken en Projectmatig werken
In de groepen 1-2 wordt gewerkt vanuit thema's. Deze komen vooral uit de methode "Schatkist".  

De groepen 3 en 4 maken gebruik van de schooltelevisieprogramma's "Huisje, Boompje, Beestje" en "Klokhuis". Vanaf groep 5 werken we per kennisgebied met verschillende methodes. 

Uit het aanbod van de schooltelevisie voor groep 5 t/m 8 kiezen we een reeks lessen. Ook computerprogramma's en internet worden ondersteunend aan de wereld oriënterende vakken ingezet. Tijdens diverse lessen komen ook maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, gezond gedrag, sociale redzaamheid en verkeer aan bod. 

Wij vinden betrokkenheid van leerlingen belangrijk. Daarom werken we in de bovenbouw projectmatig. Afgelopen jaren hebben we in de groepen 7 en 8 zelf projecten voorbereid. Dit schooljaar gaan we in de bovenbouw werken met Da Vinci. 


Wetenschap & Techniek 
Alle groepen krijgen W& T lessen. We werken volgens een doorlopende leerlijn voor alle groepen. Deze doorlopende leerlijn is ontworpen door onze vakdocent voor techniek. Dit schooljaar zetten we ook de maakboxen van de Maakotheek in. 


Wereldburgerschap 
Burgerschap begint voor ons bij onze kernwaarden. Kinderen moeten zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarnaast vinden wij dat er respect en actieve aandacht moet zijn voor verschillen en voor diversiteit in de maatschappij. We leren de kinderen dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. We leren ze dat je overal over kunt praten. We halen de buitenwereld binnen, besteden aandacht aan actuele maatschappelijke thema's. We leren de kinderen en praten met de kinderen over het belang van democratische principes. We leren ze hoe democratische besluitvorming werkt. We doen dit op een betekenisvolle manier. Een voorbeeld daarvan is onze Leerlingenraad, de verkiezing daarvan en de manier hoe we werken in de Leerlingenraad.  

In onze school leren kinderen uit 42 nationaliteiten samen. Wij maken onze leerlingen ervan bewust dat zij onderdeel zijn van een mondiaal systeem en dat zij verbonden zijn met de rest van de wereld. Engels als gemeenschappelijke taal is belangrijk. Vanaf schooljaar 2021-22 krijgen al onze leerlingen Engels. Verder willen wij samen met onze leerlingen 'over de grenzen heen kijken', zodat hun wereld wordt vergroot. Op die manier krijgen ze al op jonge leeftijd een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze wereld. Een beleidsstuk hoe we dit gaan doen is nog 'under construction'. In 2023 is dit gereed. 

Onderbouw                                              

  • Doelen in deze leerjaren zijn o.m.:  elkaar helpen, omgaan met elkaar,  ik en mijn familie, mijn omgeving, milieu, leven met de natuur, gezonde leefstijl, wonen en werken, reizen.  

Bovenbouw

  • Doelen in deze leerjaren zijn o.m.:  integratie, seksuele voorlichting, gevoelens, verkiezingen, religies en andere culturen, omgaan met geld, debatteren, wetten.


Sociaal- emotionele ontwikkeling 
Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. 

In het algemeen spreken we van een geslaagde sociaal emotionele ontwikkeling als kinderen goed met andere kinderen omgaan en in staat zijn bij de leeftijd passende problemen op te lossen. Sociale competenties zijn sterk bepalend voor toekomstig sociaal gedrag van kinderen. 
We zijn afgelopen schooljaar gestart met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren 'Bikkels'. Deze methode wordt ingezet in alle groepen. Daarnaast krijgen leerlingen uit groepen 5 structureel ene Rots- en Watertraining aangeboden. 


CultuurLAB 
Naast de lessen die volgens het reguliere programma gegeven worden, kunnen kinderen tenminste 6 keer per jaar in ons CultuurLAB kiezen uit creatieve workshops, zoals dans, muziek, yoga, koken, techniek, handvaardigheid. 

Een keer per jaar neemt een groep deel aan een toneelochtend. Leerlingen treden dan voor elkaar op. Bij deze ochtend zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om te komen kijken. Ook is er twee keer per jaar een Open Podium. Hier kunnen leerlingen zich individueel of met een groepje voor inschrijven. Ook hierbij zijn ouders zijn van harte welkom. 

In samenwerking met Cultuurstation bezoekt elke jaargroep jaarlijks een theatervoorstelling of een museum. Er kunnen ook gastlessen op school verzorgd worden. 

Om het jaar hebben we met het hele SPIL-centrum een schoolbreed project. 3 à 4 weken lang staat de school in het teken van dit project. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling, waarbij in alle klassen/ruimtes te zien is waar de kinderen aan hebben gewerkt. 

 

Bewegingsonderwijs 
In alle groepen krijgen de kinderen twee gymnastieklessen per week, alle lessen worden gegeven door een vakdocent. De kwaliteit van de lessen gegeven door een vakdocent is hoger dan de kwaliteit van een groepsleerkracht. Wij streven er wel naar dat al onze leerkrachten bevoegd zijn om gymnastiek te geven.  

In groep 6 wordt een aantal gymlessen in de periode oktober t/m december 2018 vervangen door schaatslessen op de kunstijsbaan aan de Antoon Coolenlaan. De kosten van deze lessen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. In schooljaar 2021-2022 krijgen ook de leerlingen van de groepen 7 schaatslessen. In schooljaar 2020-2021 zijn alle schaatslessen vervallen als gevolg van COVID. 


ICT 
In een snel veranderende en vernieuwende wereld willen wij innovatief en interessant onderwijs bieden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van ICT, omdat dit steeds belangrijker wordt in de digitale toekomst. We werken aan de ICT-basisvaardigheden, maar ook hebben we aandacht voor mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking een andere 21st century skills zoals kritisch en creatief denken, probleemoplossend denken, samenwerken etc.     

Chromebooks
Vanaf groep 3 werken de leerlingen met een (gepersonaliseerd) Chromebook. In de kleuterklassen worden I-pads ingezet. 


De bibliotheek  
De kinderen mogen elke week 3 boeken lenen. Ze mogen deze boeken op school houden of mee naar huis nemen. Meer boeken lenen kan wel, maar dan moet er een bezoek worden gebracht aan de centrale bibliotheek aan de Emmasingel. 

Onder schooltijd is er per klas een uur per week gereserveerd waarop de kinderen naar de bibliotheek kunnen gaan. De kinderen hebben een bibliotheek-schoolpas.  


Boeken lenen voor thuis 
Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om boeken voor thuis te lenen. Dit kan in de SPIL-bibliotheek maar ook in de centrale bibliotheek aan de Emmasingel. Om boeken voor thuis te lenen heeft jouw kind een eigen bibliotheekpasje nodig. Als jouw kind al een geldig pasje van de bibliotheek Eindhoven heeft dan kun je dit gewoon blijven gebruiken. Anders kun je een pasje aanvragen bij de centrale bibliotheek aan de Emmasingel of via Liesbeth van Glabbeek (leescoördinator).  Lid worden kan al vanaf 0 jaar! 

In de SPIL-bibliotheek kun je ook samen met jouw kind kinderboeken lenen. Boeken mogen 3 weken worden geleend. Als de uitleentermijn bijna verstreken is ontvang je een e-mail bericht met het verzoek om de boeken terug te brengen. Boeken reserveren of de uitleentermijn verlengen kan in de bibliotheek of thuis via mijnbibliotheek www.bibliotheekeindhoven.nl