Route naar het VO en de resultaten

Het is voor kinderen en ouders vaak een grote overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het is vooral voor de leerling erg belangrijk dat het daarbij de juiste keus maakt.  

Eind groep 7 krijgen onze leerlingen een 1e voorlopig schooladvies. Wij vragen daarbij ook naar de mening/wens van ouders en van de leerlingen zelf. 

In januari krijgen de leerlingen die in groep 8 zitten een 2e voorlopig advies. In de adviesgesprekken met de leerling en ouders vertelt de leerkracht welke vorm van voortgezet onderwijs het meest passend is voor de leerling. Hierbij wordt, naast de didactische vaardigheden, nadrukkelijk rekening gehouden met leerling-kenmerken en werkhouding, zoals probleemoplossend denkvermogen, zelfstandigheid, interesse, motivatie, concentratie en doorzettingsvermogen. Ook sociale vaardigheden spelen een rol.  

Na 2e voorlopig advies en het gesprek hierover krijgen de ouders een afdruk van het onderwijskundig rapport dat naar het voortgezet onderwijs gestuurd wordt. Dit onderwijskundigrapport is zo uitgebreid dat wij hebben besloten geen 2e rapport voor de leerlingen van groep 8 te schrijven. 
Het 2e voorlopige advies wordt definitief na de uitslag van de Route 8 toets. Als de uitslag van de Route 8 toets hoger uitvalt dan het voorlopig advies, heroverwegen wij het advies. In de meeste gevallen wordt het advies naar boven bijgesteld vanuit de gedachte kansrijk adviseren. 

In januari houden de meeste voortgezet onderwijs scholen open dagen, waarop de leerling en ouders de school eens goed kunnen bekijken (overigens kunnen ook leerlingen uit groep 7 alvast een kijkje gaan nemen met hun ouders). In de aanmeldweek begin maart melden de ouders vervolgens hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs ontvangt automatisch de gegevens van de basisschool. In april neemt de toelatingscommissie van de gekozen school een beslissing over de toelating. 

Van de leerlingen die (eventueel) in aanmerking komen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), leerlingen die voor Praktijkonderwijs geïndiceerd zijn en leerlingen die extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig hebben, wordt een vooraanmelding verlangd. Deze leerlingen moeten zich eind januari/begin februari aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Dit zorgt ervoor dat de scholen voor voortgezet onderwijs al snel in beeld hebben welke extra ondersteuning nodig is.  Ouders van leerlingen van groep 8 die dit betreffen zullen vroeg in het jaar door de leerkracht geïnformeerd worden over deze procedure. 

De leerkrachten van groep 7 en 8 geven ouders en leerlingen op verschillende momenten informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Onder andere op de informatieavond een à twee weken voordat de adviesgesprekken plaatsvinden. Leerkrachten bespreken de gang van zaken ook met de leerlingen in de klas. Voor specifieke vragen kunnen ouders en leerlingen altijd bij de leerkracht terecht. 

Op onze school werken we met een adviescommissie voor het opstellen van de voorlopige en eindadviezen.  

Doorstroomtoets (voorheen eindtoets) en resultaten
Naast de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem maken alle leerlingen in groep 8 een doorstroomtoets.  Op onze school maken wij gebruik van de digitale toets methode Route 8. De standaardscores per onderwijscategorie lees je hieronder:

Advies   Standaardscore  
PrO / VMBO BB   100 - 118 
VMBO BB / VMBO KB   119 - 171 
VMBO KB / VMBO GL - TL  172 - 196 
VMBO GL-TL / HAVO    197 - 223 
HAVO / VWO  224 - 246 
VWO   247 - 300 


De resultaten van schooljaar 2022-2023 waren:

  • taalverzorging 207 (de score van schooljaar 21/22 was 202)
  • rekenen 212 (de score van schooljaar 21/22 was 205) 
  • leesvaardigheid 206 (de score van schooljaar 21/22 was 202)  

Voor onze school was de gemiddelde standaardscore 210,5 (in 21/22 was deze score 202). Landelijk was de score 200.

Schoolverlaters
In juli 2023 hebben 52 kinderen van groep 8 onze school verlaten om naar het vervolgonderwijs te gaan. 

In onderstaande tabellen lees je het aantal adviezen per onderwijscategorie en daaronder de keuzes van de leerlingen en hun ouders.  

Advies  Aantal 
VWO  16
HAVO/VWO    7
HAVO  11
VMBO T/HAVO     6
VMBO T    7
VMBO K/G/T    3
VMBO K    1
VMBO B / K    1
VMBO B    0
PRO    0

 

School   Aantal  
Augustinianum   11
St. Joris  College 10
Aloysius/De Roosten     5
Van Maerlant Lyceum   17
Chr.Huygens College     1
De Rooi Pannen    1
Eckart college    1
Sint Lucas    1
Montesori College   1
Yuverta   1
Vakcollege   2