Gronden van vrijstelling onderwijs

Als u verlof buiten de reguliere vakantie wilt, vraagt u dit aan bij de directeur van de school 

Er zijn verschillende redenen waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt aanvragen: 

1.Religieuze verplichtingen; 

2.Huwelijken, jubilea of uitvaarten; 

3.Medische omstandigheden; 

4.Toptalenten sport en cultuur; 

5.Vakantieverlof. 

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, kunt u verlof aanvragen bij de directeur van de school. Als richtlijn geldt hiervoor één dag vrij per verplichting. 

Persoonlijke omstandigheden 
Het kan zijn dat er persoonlijke of sociale verplichtingen zijn, zoals verhuizing, huwelijken, jubilea of uitvaarten, waardoor u verlof voor uw kind aanvraagt. Op basis van uw aanvraag en de omstandigheid, bepaalt de directeur de lengte van het verlof. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om een document aan te leveren als onderbouwing voor uw verlofaanvraag.  

Medische omstandigheden 
Bij medische omstandigheden is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie noodzakelijk. Op basis daarvan bepaalt de directer van de school of en hoe lang uw kind verlof kan krijgen.  

Toptalenten sport en cultuur 
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te combineren met school. Als uw kind een status heeft gekregen bij de sportbond of NOC*NSF en/of bekend zijn in het Olympisch Netwerk of op cultureel niveau op het hoogste niveau presteert, kunt u een aanvraag voor minder dan 10 dagen indienen bij de directeur van de school. Een aanvraag voor meer dan 10 dagen kunt u indienen bij de leerplichtambtenaar. Deze is te bereiken op het telefoonnummer 14040 of per mail leerplichtplus@eindhoven.nl. 

In de aanvraag toont u de noodzaak aan van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen en geeft u de momenten en/of data van afwezigheid aan. Lever daarbij ook documenten, zoals inschrijving voor evenementen, statusverklaring, etc. aan ter onderbouwing van uw aanvraag. 

In alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een inhaalprogramma op, waarin staat opgenomen hoe uw kind de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen. Het verleende verlof kan ingetrokken worden als de schoolprestaties van het kind achteruitgaan of wanneer er op sociaal-emotioneel gebied problemen ontstaan. 

Vakantieverlof  
Als u vanwege het werk van u of uw partner alleen buiten de schoolvakanties vakantie kan opnemen, is het mogelijk om voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring toe, waaruit de noodzaak van het vakantieverlof blijkt. Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, kent de school geen verlof toe. De school kan maximaal eenmaal per jaar 10 dagen verlof verlenen. Voor de eerste twee weken van het schooljaar wordt geen verlof verleend.