Werkwijze doublure/versnellen

Soms is het in het belang van de leerling dat het verlenging van de leertijd in de kleutergroep krijgt of in één van de andere leerjaren. Daarbij spelen zowel sociaal/emotionele factoren als didactische ontwikkelingen een rol.  

Een eventuele leertijdverlenging wordt altijd door de groepsleerkracht met de interne begeleider besproken (omstreeks februari/maart). Bij de advisering wordt hierbij soms ook de orthopedagoog generalist van SALTO betrokken. De school volgt een gedegen besluitvormingsprocedure, waarbij het belang van de leerling voorop staat. De ouders worden tijdig op de hoogte gebracht en nadrukkelijk betrokken in de afweging of een kind de leertijdverlenging zal moeten volgen. De uiteindelijke beslissing wordt door de school genomen.  

We streven er naar de leerlingen die gebaat zijn bij een doublure tijdig te signaleren. Dit houdt in dat een doublure meestal plaatsvindt in groep 3 of 4. 

Leertijdverlenging in groep 3 of 4 houdt niet in dat een kind de hele leerstof weer moet overdoen. Er wordt zorgvuldig besproken waar deze leerling behoefte aan heeft. Dit wordt opgenomen in het groepsplan. De leerling met bijv. leesproblemen krijgt vanaf het begin drie keer per week extra instructie individueel of in een klein groepje volgens de aanpak van "Connect Vloeiend Lezen". Daarnaast krijgt de leerling drie keer per week tutorlezen zodra AVI M-3 beheerst is. In totaal krijgt de leerling 1- 1,5 uur per week extra leesondersteuning. 

Bij het volgen van de leerlingen wordt ook gekeken naar leerlingen met een bijzonder voorspoedig verlopende ontwikkeling. In overleg met de ouders en met de leerling kan verbreding van de taken en opdrachten worden voorgesteld. 

Indien er goede argumenten en concrete aanwijzingen zijn, die duiden op een eventuele leertijdversnelling (tussentijds instromen in hoger leerjaar), dan zal er een procedure worden gevolgd. Bij de betreffende leerling zullen versneld o.a. toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Dit kan worden aangevuld met verder onderzoek na een adviesgesprek met de orthopedagoog generalist van SALTO.  

Versnellen zullen we niet stimuleren. Dit omdat dit vaak maar een tijdelijke oplossing is. Alleen wanneer dit nalaten ten koste gaat van het welbevinden van het kind, zullen we in overleg met ouders, leerkracht en IB de voor- en nadelen uitgebreid naast elkaar leggen. Uiteindelijk zal een beslissing worden genomen door de school.  

Ook in deze situatie is de mening van de ouders en de leerling belangrijk. Ouders kunnen argumenten en andere aandachtspunten aandragen alvorens tot uitvoering van het besluit wordt overgegaan.