Passend onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Eindhoven vallen alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel. De gezamenlijke opdracht is dat alle kinderen op de voor hen meest passende plaats onderwijs krijgen. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl, lees je hierover meer informatie.

Passend onderwijs houdt in dat wij, na de schriftelijke aanmelding van uw kind, onderzoeken of wij de meest passende onderwijsplek voor jouw kind zijn. Dat doen wij door met je te praten over de kenmerken en de behoeften van jouw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar jouw kind op zit. Vanaf het moment dat jouw kind op school is, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze ondersteuningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
Soms blijkt dat wij niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen. In dit geval gaan we met ouders in gesprek en onderzoeken we welke school dit wel kan. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals een ambulant begeleider van de SALTO-expertisedienst.

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een procedure gevolgd. Onderdeel daarvan zijn een toelaatbaarheidsverklaring en twee deskundigenverklaringen. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met de ouders/verzorgers van het kind. De wensen en meningen van alle partijen wegen mee, zodat gezamenlijk de best passende onderwijsplaats voor het kind wordt gekozen en de overstap soepel verloopt.

Afgelopen schooljaar één leerling uitgestroomd naar het speciaal onderwijs.