Op alle SALTO-scholen werken we vanuit een meerjaren schoolplan. Als je het document opent dan lees je onze ambities voor 2021-2025 met daarin ook een overzicht van waaraan we welk jaar willen werken. Elk jaar in november leveren een uitgebreid jaarplan op. Zowel het schoolplan als het jaarplan en ook de begroting die gekoppeld is aan het jaarplan bespreken we met de Medezeggenschapsraad (MR).  


Waaraan hebben we 2020-2021 gewerkt?

 • We hebben een methode gekozen om goed met kinderen te kunnen werken aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. In het nieuwe schooljaar gaan we werken met Bikkels! Leerkrachten worden getraind in september 2021. 

 • We hebben ons didactisch handelen versterkt door 'doelgericht' met kinderen te werken. We hebben dit gedaan op het gebied van rekenen en zien nu al dat de resultaten verbeteren. In de onderbouw (groepen 1 t/m 4) hebben we twee leerkrachten opgeleid om te kunnen werken met Numicon (dat is materiaal voor jonge kinderen om beter te kunnen leren rekenen). 

 • We hebben een visie op digitale geletterdheid geschreven en een start gemaakt met een doorlopende leerlijn op dit gebied.  

 • We hebben een beleidskader voeding geschreven in het kader van het opnieuw behalen van het vignet Gezonde School. In dit beleidskader staat hoe we omgaan met gezondheids-educatie, gezond eten tijdens de pauzes en wat we van ouders verwachten op het gebied van traktaties. 

 • We hebben gewerkt aan het beleidsplan Wetenschap & Techniek met als doel dat leerkrachten zelf W&T lessen kunnen gaan geven. Komend jaar worden zij hierin ondersteund door een vakdocent op dit gebied.  

 • We hebben onze website een upgrade gegeven;  deze wordt ook vertaald in het Engels. 

 • In het kader van Cultural Awareness hebben we ons ingespannen om het label Taalvriendelijke School te behalen en dat is gelukt. In het nieuwe schooljaar gaan we hier mee veder.  

 • We zijn gestart in de groepen 5 t/m 8 met het geven van Engels door gebruik te maken van 'Groove Me'. 

 • De pilot Project Matig Werken in de groepen 8 was een groot succes. Veel werk voor leerkrachten maar de grote betrokkenheid van leerlingen en het plezier dat zij hadden tijdens deze projecten maakt dat we deze manier van werken gaan uitbreiden naar de rest van de bovenbouw.  
   

In schooljaar 2021-2022 werken we verder aan bovenstaande onderwerpen. Hoe ziet dat er uit?
 • We starten in september met een nieuwe methode Rekenen Pluspunt 4. Deze methode past bij het doelgericht lesgeven. 

 • We ronden in februari 2022 het doelgericht werken Rekenen af en starten met Lezen/taal. We doen dit onder leiding van Wilma Willems van Onderwijsmens. 

 • We werken met kinderen aan hun sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de nieuwe methode Bikkels! 

 • We starten met Engels vanaf groep 1. 

 • Project Matig Werken in de groepen 7 en later in het jaar ook een introductie van Project Matig Werken in de groepen 5 en 6. We zoeken naar een methode die past bij onze school en onze visie. 

 • We leveren een plan op om beter les te kunnen geven aan anderstalige kinderen (NT2 plan). 

 • We blijven werken aan onze ouder- en leerlingtevredenheid door regelmatig te onderzoeken wat ouders en leerlingen vinden, we doen dit door middel van vragenlijsten maar ook door verdiepende gesprekken te organiseren op onderwerp.