Informatieverstrekking aan ouders

Om goed samen te kunnen werken en het beste te kunnen doen voor uw kind, is het delen van informatie van belang. School informeert u daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding. Wij verwachten van u dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van uw kind(eren). Ook wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag tijdig van u. 

In geval van echtscheiding informeert u de school over wie ouderlijk gezag heeft over het kind, door een kopie af te geven van documenten van de rechtbank waarin dit staat aangegeven. Ouders van kinderen met gescheiden ouders worden door de school zo veel als mogelijk op een gelijke wijze en op een gelijk tijdstip geïnformeerd. Als u alleen bent belast met het ouderlijk gezag, verwachten wij dat u de informatie van de school doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. In geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze plaats als aan ouders met ouderlijk gezag. 

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst over de ontwikkeling van zijn/haar kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur geeft aan de ouder zonder gezag alleen informatie over de schoolontwikkeling van het kind. Daarnaast kan de directeur informatie weigeren te geven, wanneer hij/zij dit in het belang van het kind noodzakelijk vindt. 

De school verstrekt geen informatie aan anderen, tenzij de ouder(s) met ouderlijk gezag hiervoor toestemming verleent/verlenen. Het liefst verstrekken we deze informatie alleen als u zelf ook aanwezig bent bij het gesprek. 

Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol 'Informatieverstrekking aan gescheiden ouders'. Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).