Schoolregels

Wij vinden het belangrijk om op een open en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarom hebben wij opgeschreven wat wij van iedereen die zich in onze school begeeft en dus ook van elkaar verwachten. 

Leerlingen 

Leerlingen t.o.v. andere leerlingen en leerkrachten: 

We respecteren elkaar en gebruiken geen discriminerende taal of agressie (schoppen, slaan). 

We spreken positief over elkaar en met anderen en praten onze ruzies uit als we boos zijn. 

We verbeteren de omgang met elkaar. 

We spelen met elkaar zonder te schelden, duwen, trekken en schoppen, ook al is het grappig bedoeld want vaak begint pestgedrag en ruzie juist met zo'n geintje. 

Leerlingen t.o.v. spullen van school en van een ander: 

Zonder toestemming blijven wij van de spullen van anderen af. Mogen we spullen van andere leerlingen gebruiken dan doen we dat op een voorzichtige manier. 

We gaan verantwoordelijk en voorzichtig om met alle spullen op school: de tafels, stoelen, de boeken maar ook de voetbal en andere spelmaterialen van school; dit betekent dat we niks kapot maken of zomaar buiten laten liggen. 

Leerkrachten 

De leerkracht t.o.v. leerlingen: 
We behandelen elkaar begripvol. 
We spreken geen kwaad over elkaar.  

We maken problemen bespreekbaar. 
We spreken zonder oordeel over elkaar. 
We hebben een open, rustige verstandhouding met elkaar. 
De leerkracht zal de leerling altijd motiveren. 
De leerkracht zal zijn/haar invloed altijd ten positieve inzetten. 
De leerkracht zal de leerling de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen. 
De leerkracht zal de leerling met zorg omgeven. 
De leerkracht draagt zorg voor een veilige omgeving vol wederzijds vertrouwen. 

De leerkracht t.o.v. ouders: 
We zien elkaar als partner bij de begeleiding/opvoeding van de kinderen (de ouder blijft eerst verantwoordelijke). 
We maken problemen bespreekbaar. 
We hebben vertrouwen in elkaar. 
We behandelen elkaar correct en met respect; 
We tonen belangstelling, zonder nieuwsgierig te zijn; 
We spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding zoals schelden en agressief praten.  

Ouders 

De ouders t.o.v. leerlingen: 
We spreken geen kwaad over elkaar. 
We spreken zonder oordeel over elkaar. 
We behandelen elkaar begripvol. 
De ouder bemoeit zich niet met ruzies of onenigheden op het schoolterrein, behalve als leerkrachten niet aanwezig zijn/niet kunnen ingrijpen. 
De ouder gedraagt zich zorgzaam en verantwoordelijk voor kinderen bij activiteiten en uitstapjes.  
We hebben een open, rustige houding t.o.v. elkaar. 

De ouders t.o.v. leerkrachten: 
We zien elkaar als partner bij de begeleiding /opvoeding van de kinderen (de ouder blijft eerst verantwoordelijke). 
We maken problemen bespreekbaar. 
We hebben vertrouwen in elkaar. 
We behandelen elkaar correct en met respect; 
We tonen belangstelling, zonder nieuwsgierig te zijn; 
We spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding zoals schelden en agressief praten. 

De ouder t.o.v. andere ouders: 
Is zich bewust dat ieder kind voor zijn/haar ouder(s) zeer dierbaar is. 
Beseft dat ouders eerstverantwoordelijk zijn voor hun eigen kind. 
Spreekt geen kwaad over de ander en laat dit andere ouders ook niet toe. 
Tracht zich op zijn/haar wijze in te zetten voor het welzijn van de leerlingen. 
Neemt eigen verantwoording in het bespreekbaar maken van problemen en verschuilt zich daarbij niet achter anderen. 

Wat doen we als iemand zich niet aan de afspraken houdt? 

Omdat wij op onze school een veilig, plezierig en positief klimaat van omgaan met elkaar belangrijk vinden, tolereren wij ongewenst gedrag niet. Dit geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarom gelden de volgende regels: 

  1. Wij doen aangifte bij de politie als er sprake is van: 

  1. Verbaal geweld, bedreigingen of als een van de partijen zich anderszins bedreigd voelt. 

  1. Lichamelijk geweld, slaan, schoppen of anderszins, met als gevolg om de ander letsel toe te brengen en/of te intimideren. 

  1. Seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Er is in dit verband sprake van meldingsplicht wanneer iemand weet heeft van dergelijke praktijken. 

  1. Wij registreren incidenten en zorgen er altijd voor dat degene die zich bedreigd voelt opgevangen en/of vervangen wordt (als het een leerkracht betreft). 

  2. De leerkracht spreekt waar nodig mensen aan op hun gedrag en wijst ze op de gedragsregels die gelden. Bij een eerste en tweede keer dat regels in dit protocol genegeerd worden door een leerling bespreekt de leerkracht dit met de leerling en volgt een straf. Bij een derde keer volgt een oudergesprek en worden samen met het kind gedragsafspraken gemaakt. Wanneer er geen duidelijke veranderingen waarneembaar zijn, worden zij - die zich niet aan de regels houden - aangesproken door de directie. Een officiële waarschuwing volgt. In uiterste noodzaak wordt aan het bestuur van SALTO gevraagd actie te ondernemen (schoolverbod).