Signalering en overzicht toetsen

Om elk kind te kunnen bieden wat het nodig heeft, is het belangrijk om de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk en de groep als geheel goed in beeld te brengen. Daarvoor maken we gebruik van verschillende leerlingvolgsystemen.
Ongeveer zes weken na plaatsing in groep 1 wordt aan de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over de voorschoolse periode. Op vaste momenten in het schooljaar worden bij de jongste en oudste kleuters de toetsen ‘Taal voor Kleuters’ en ‘Ordenen’ afgenomen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito).
In het kader van de deelname van onze school aan het Protocol Leerproblemen en Dyslexie worden de kinderen van groep 1-2 gescreend op eventuele risico’s voor het ontwikkelen van leesproblemen. In de groepen 3 en 4 zijn er extra signaleringsmomenten om leerlingen goed te volgen bij hun leesontwikkeling, zodat tijdig extra hulp geboden kan worden.
In de hogere groepen worden de leerlingen op vaste momenten in het schooljaar getoetst m.b.v. landelijk genormeerde toetsen van o.a. het Cito. Verder worden ook de vorderingen en de resultaten van toetsen die specifiek bij een bepaalde methode horen, geregistreerd in de groepsmap.
Het afnemen van de genormeerde toetsen wordt per groep vastgelegd in een jaarlijkse toetskalender.

Soort toets Groep Doel van de toets
KLEUTER ONTWIKKELING    
Rekenen voor kleuters 1, 2 Rekenen is één van de basisvaardigheden die jonge kinderen goed onder de knie moeten krijgen. Met het toetspakket ‘Rekenen voor kleuters’ volgen we de vorderingen van kinderen op het gebied van voorbereidend rekenen in groep 1 en 2. We krijgen inzicht in wat de leerling beheerst op het gebied van getalbegrip, meten en meetkunde.
.
Taal voor kleuters 1, 2 Om met succes deel te nemen aan het onderwijs moet het jonge kind over een aantal basisbegrippen van onze taal beschikken. De toets ‘Taal voor Kleuters’ is bedoeld om hiaten of stagnatie in de spontane taalontwikkeling op te sporen. Om een goede start te kunnen maken met het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 is de toets daarbij een goed signaleringsmiddel.
 
TECHNISCH LEZEN    
DMT
(Drie Minuten Toets)
Met ingang van sept. 2009 wordt de vernieuwde normering gebruikt.
3, 4,
5, 6,
7, 8
Om de vorderingen van het technisch lezen te toetsen wordt de ‘Drie Minuten Toets’ gebruikt. De toets bestaat uit drie kaarten met woorden.
De kaarten lopen op in moeilijkheidsgraad.
De bedoeling is dat het kind zoveel mogelijk woorden van één kaart leest binnen 1 minuut.
Welke kaart en hoeveel kaarten er gelezen moeten worden, hangt af van het technisch leesniveau van het kind.
AVI
(Analyse Van Individualiseringsvormen).
Met ingang van sept. 2009 wordt de vernieuwde AVI afgenomen.
3, 4,
5, 6, 7, 8
De AVI-kaarten meten hoe vlot en goed een tekst wordt gelezen. De kaarten klimmen op in moeilijkheidsgraad. In totaal zijn er 11 kaarten.
Wanneer een kaart binnen de tijd gelezen wordt en de norm voor het aantal gelezen fouten binnen de norm blijft, wordt het AVI-niveau “beheerst”.
 
BEGRIJPEND LEZEN    
LOVS Begrijpend lezen
Begrijpend lezen, groep
Begrijpend lezen, groep
Begrijpend lezen, groep
Begrijpend lezen, groep
Begrijpend lezen 3       
Begrijpend lezen 4
 
3
4
5
6
7
8
Met deze toets wordt de ontwikkeling gevolgd van de vaardigheden in het kunnen lezen en begrijpen van geschreven teksten op leeftijdsniveau.
 
       
 
TAALONTWIKKELING    
LOVS Woordenschat 
Leeswoordenschat                                                              
3, 4,
 
5, 6,
7, 8
Met deze toets wordt de woordenschat gemeten in vergelijking met andere leerlingen. Een goede woordenschat is belangrijk voor het kunnen volgen van mondelinge instructie, maar ook voor een goed begrip van teksten.
Luisteren 1 3, 4 Deze toets geeft informatie over de luistervaardigheid van leerlingen. Binnen het aanvankelijk leesproces kan het een signaal zijn voor leesproblemen.
SPELLING    
LOVS Spelling
 
Spelling, groep
Spelling, groep
SVS-3
 
 
3, 4
5, 6
7, 8
Met deze toets wordt vastgesteld hoe de vaardigheid is in het foutloos kunnen schrijven van woorden. Met behulp van deze toets wordt de voortgang bijgehouden en uitval kan tijdig worden gesignaleerd.
REKENEN    
 LOVS Rekenen en Wiskunde 3, 4,
5, 6,
7, 8
Deze toets is bedoeld om de ontwikkeling van de rekenvaardigheid in kaart te brengen om zo een goed beeld te krijgen van de voortgang van de leerlingen.
ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS
Entreetoets CITO 7 Met de Entreetoets worden de individuele capaciteiten van elke leerling in beeld gebracht. De vorderingen worden op bijna twintig onderdelen van het onderwijsprogramma bekeken en de score geeft een goede indicatie voor de mogelijkheden van het kind met het oog op het voortgezet onderwijs.
Eindtoets CITO 8 Het advies van de basisschool is het belangrijkste gegeven bij de keuze naar het Voortgezet Onderwijs. De uitslag van het Cito geeft ook een indicatie. Dit is in de meeste gevallen een bevestiging van het beeld dat de school van het kind gekregen heeft gedurende de schoolperiode.
Het Voortgezet Onderwijs verlangt een objectief instrument en de uitslag van het Cito wordt dan, na aanmelding, aan de school voor Voortgezet Onderwijs toegestuurd.
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) 8 Deze intelligentietest geeft aanvullende informatie die belangrijk is bij het kiezen van het juiste vervolgonderwijs voor de leerling.
Schoolvragenlijst (SVL) 7, 8 De (SVL) geeft inzicht in drie attitudes die leerlingen hebben ten aanzien van school en zichzelf:
(studie)motivatie, tevredenheid en zelfvertrouwen.
PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE
  1, 2,
3
Naast de toetsen binnen het leerlingvolgsysteem is er voor de groep 3 een extra signalering in de vorm van drie meetmomenten per jaar op het gebied van het aanvankelijk lezen. Deze momenten maken onderdeel uit van de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen. Het leren lezen in groep 3 wordt hiermee nauwkeurig gevolgd om direct in te kunnen grijpen bij het ontstaan van mogelijke leesproblemen.
In de groepen 1-2 wordt er als voorbereiding op het aanvankelijk lezen binnen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie gewerkt aan de tussendoelen beginnende geletterdheid.
Om de beginsituatie in groep 3 zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen, worden er in de loop van groep 2 regelmatig kleine toetsjes afgenomen om de beginnende leesontwikkeling te kunnen volgen. Dit is nodig om tijdig te kunnen ingrijpen voor een goede leesstart in groep 3.
 

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!