Een stukje geschiedenis

Een terugblik op meer dan 60 jaar onderwijshistorie in Stratum

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd de roep om onderwijs dat niet op een godsdienstige overtuiging berustte luider. Het paste toen helemaal in de filosofie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen om alles in het werk te stellen hieraan gehoor te geven. Het van de grond tillen van een "Nutsschool Stratum" bleek uiteindelijk niet zonder slag of stoot te gaan.
salto Basisschool Floralaan was tot de bestuurlijke samenwerking met het openbaar onderwijs op 1 januari 2001 "Nutsschool Floralaan". Zij werd bestuurd door de Eindhovense afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw waren er in Eindhoven al drie Nuts-lagere scholen: de Reigerlaan, de Schoenmakerstraat en de Akkerstraat.

Het oprichten van een "Nutsschool Stratum" stuitte destijds in de gemeenteraad op grote bezwaren. Men was bang dat daardoor de pas opgerichte openbare school aan het Kerstroosplein het moeilijk zou krijgen. Gelukkig was de voorzitter van de vereniging ook een welbespraakt gemeenteraadslid. Zodoende werd onder moeilijke omstandigheden in de eerste oorlogsjaren een school gebouwd aan de Floralaan. In juni 1942 kunnen de kinderen en leerkrachten het nieuwe gebouw in gebruik nemen.

In 1992 is bij het 50-jarig bestaan van Nutsschool Floralaan een boek samengesteld over de geschiedenis van de school tot dan toe. Dit boek ligt voor belangstellenden op school ter inzage.

Onder invloed van de op handen zijnde lumpsumfinaciering voor het basisonderwijs vonden er op bestuurlijk niveau vele samenwerkingsvormen en fusies plaats in het basisonderwijs. Met ingang van 1 januari 2001 kwam er één bestuur voor de Nutsscholen en openbare scholen in Eindhoven. Per 1 januari 2005 vond de daadwerkelijke fusie plaats. Vanaf dat moment gaan we verder als salto basisschool Floralaan.

In deze periode vindt ook het overleg plaats met de gemeente Eindhoven over een eventueel nieuw schoolgebouw. Uiteindelijk gaf de gemeenteraad daarvoor toestemming. Eind 2003 wordt het oude gebouw gesloopt. Onmiddellijk daarna wordt gestart met de bouw van Spil-centrum Floralaan. In het nieuwe gebouw is, naast de 24 lokalen van de basisschool, voorzien in ruimtes voor een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!