Missie en Visie

Waar wij voor staan!

Onze school is een algemeen toegankelijke school. Ieder kind is er van harte welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. Bij ons op school zorgen we voor een veilig klimaat. Door samen te leren, leren we samen te leven; voor een leven lang leren is saltoschool floralaan dé breedste basis.
Missie
 

1.   Wie zijn wij? Wat doen wij?

 
saltoschool Floralaan is een grote basisschool in het stadsdeel Stratum, in het zuiden van Eindhoven. Wij werken samen met verschillende pedagogische partners in SPIL- centrum Floralaan aan een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.
Naast het bevorderen van cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden is plezier in leren een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs. Deze componenten vormen de basis voor een goede start in het voortgezet onderwijs.


2.   Ons bestaansrecht

 
Wij willen SPIL in ons voedingsgebied zijn. Onze primaire taak is het bieden van (basis)onderwijs. Daarnaast werken wij intensief samen op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met kinderopvang en peuterspeelzaal. Hiernaast vindt structureel overleg plaats met onze SPIL- partners. Doel hiervan is het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn.  
 

3. In welke behoeften van die klanten voorziet ons onderwijsaanbod?

 
Wij streven ernaar dat iedere leerling zich geborgen voelt bij ons op school. Daarnaast hebben wij plezier in leren hoog in het vaandel staan. Wij willen dat onze leerlingen hoge opbrengsten behalen, afgestemd op de talenten van iedere leerling. De sociaal- emotionele ontwikkeling stimuleren wij zoveel mogelijk, zodat leerlingen leren samenwerken, reflecteren en opkomen voor zichzelf en voor een ander.
 

4. Normen en waarden en overtuigingen

 
Wij handelen bij ons op school vanuit respect. Openheid, vertrouwen en veiligheid zijn de belangrijkste pijlers voor ons dagelijks handelen. Dit komt tot uiting in de positieve sfeer in het gebouw, in de groepen en op de speelplaats. Leerlingen, ouders en teamleden benaderen elkaar positief. We hebben aandacht voor elkaar, we luisteren naar elkaar, we zijn eerlijk en (onder)steunen elkaar.


5. Intenties en ambities

 
Wij willen onze stevige positie in de wijk, samen met onze partners, vanuit een gezamenlijke visie, verder uitbouwen. Onze primaire taak is het bieden van kwalitatief, goed onderwijs. Hierbij gebruiken wij moderne methodes en methodieken. Onze leerlingen kunnen hun talenten op verschillende gebieden maximaal ontplooien. Teamleden investeren structureel in hun vakmanschap en communiceren direct en open. We leren van en met elkaar.
 
Visie


1.   Omgevingsbeeld

 
Wij zijn een van de zes basisscholen in het Eindhovense stadsdeel Stratum. Onze leerlingen wonen voornamelijk in de buurt van de school. Het leerlingenaantal is stabiel en bedraagt op de teldatum 1 oktober 2011 ongeveer 570 leerlingen. Wij blijven de komende jaren verder investeren in ons imago, de kwaliteit van ons onderwijs en de samenwerking met onze SPIL- partners.
 

2.   Droompositie

 
Wij willen de beste school van Eindhoven zijn. Goed onderwijs begint met goed vakmanschap.
Het team is gevarieerd van samenstelling, deskundig en werkt professioneel. Alle leerkrachten spelen in op specifieke onderwijsbehoeften en kwaliteiten van leerlingen en werken handelingsgericht. Er is een gedifferentieerd aanbod voor iedereen.
Bij ons is iedere leerling uniek. Onze leerlingen gaan met plezier naar school en zijn intrinsiek gemotiveerd. Er hangt een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig voelt.
Er is ruimte voor reflectie en ontwikkeling. De leerlijnen zijn op elkaar afgestemd en bekend bij alle teamleden. Wij werken intensief samen met de verschillende pedagogische partners en werken aan een gezamenlijk en gevarieerd pedagogisch aanbod. Ouders zijn tevreden en bevelen onze school aan.

 

3.   Succesformule

 
Goed onderwijs is de beste reclame. Goed vakmanschap is de belangrijkste voorwaarde hiervoor.
Alle teamleden van de Floralaan investeren voortdurend in hun eigen ontwikkeling en hebben een ‘brede kijk’ op de wereld om de leerlingen heen. Ze weten wat de leerlingen nodig hebben en waar hun interesses liggen. Team en directie staan open voor nieuwe ontwikkelingen die hun succes hebben bewezen en scholen zich, waar nodig.
Ons onderwijs is modern en eigentijds. Wij stellen voortdurend onze communicatie- en informatiebronnen af op de behoeftes van de leerlingen en onze omgeving. Snelheid, openheid, transparantie en laagdrempeligheid zijn hierbij onze uitgangspunten.
Teamleden werken graag samen: met elkaar, met ouders en externen.
Wij vergaderen op professionele wijze. Een heldere vergaderstructuur vormt hiervoor de basis.
Wij stellen voortdurend doelen, zowel naar onze leerlingen als naar ons onderwijs, wij evalueren deze en durven de lat hoog te leggen. Team en directie kijken voortdurend vooruit en werken planmatig.
Onze onderwerpen, doelen en activiteiten staan uitgeschreven in een meerjarenplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen op onze school.

 

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!